Censos
Hora:  
 

Inscripció activitats esportives majors de 15 anys

El termini per presentar la inscripció és de l'1  al 17 de setembre de 2023.

Les inscripcions realitzades fora de termini quedaran en llista d'espera per futures vacants.


Terminis de presentació

01/09/2023 00:00:00  - 

Efecte del silenci administratiu

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Baix:No és necessari demostrar la seva identitat
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació a incorporar
- En cas que es pateixi alguna malaltia i/o patologia que afecti el seguiment normal de l'activitat caldrà adjuntar el certificat mèdic on s'indiqui que pot realitzar exercici físic i la seva prescripció.
<< Tornar