Registre electrònic
Hora:  
 

ASE - Ajuts econòmics de suport a l'escolaritat

Ajuts econòmics de suport a l'escolaritat.

Convocatòria per tal d'universalitzar l'accés als ajuts individuals destinant a donar suport a l'escolaritat als nens i nenes empadronades al municipi.
És una prestació destinada a cobrir les següents necessitats derivades de l'escolarització dels infants per al curs escolar:
- sortides educatives i material escolar, i/o
- llibres escolars


Terminis de presentació

07/07/2020 00:00:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

Sol·licitud
- Sol·licitud d'ajuts econòmics de suport a l'escolaritat curs 2022-2023
Documentació sociofamiliar
- DNI/NIE o Certificat de naixement de tots els membres de la unitat familiar
- Llibre de família o certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc, referida a tots els membres de la unitat familiar.
En cas d'acolliment
- Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i adolescència.
En cas de separació de fet
- Document notarial dels justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.
En cas de separació legal o divorci
- En cas de separació legal o divorci: La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador
En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments
- Documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments
En cas de discapacitat
- Targeta acreditativa o Certificat del grau de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya
En cas de família monomarental/monoparental
- Títol de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya
En cas de violència masclista
- Acreditació judicial o dels serveis d'atenció especialitzats (SIAD, SIE...). No es tindran en compte els ingressos de l'agressor en els criteris de valoració.
En cas d'escolarització en centre privat concertat per orientacions del Departament d'Ensenyament
- Resolució del director o directora del servei territorial d'Ensenyament al Vallès Occidental o document justificatiu emès per l'inspector/a de zona, per l'equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat.
En cas d'escolarització en un centre educatiu fora del municipi
- Justificant de la despesa de les sortides i el material escolar i/o els llibres escolars.
Documentació econòmica
- Informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
- Per persones assalariades: Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
- Per autònoms: l'última declaració de l'IRPF
- En cas d'atur: En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SEPE (antic INEM) amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es
- Per pensionistes: Certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada
- Pels beneficiari/es de Renda Garantida de Ciutadania: Certificat acreditatiu actualitzat.
- Beneficiari/ària de prestacions econòmiques per al lloguer de l'habitatge: resolució o certificació de l'administració corresponent (Agència Catalana de l'Habitatge, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès....)
- Certificat de qualsevol altre ingrés que incrementi la renda disponible
- El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària
<< Tornar