Registre electrònic
Hora:  
 

ASE - Ajuts econòmics de suport a l'escolaritat

Ajuts econòmics de suport a l'escolaritat.

Convocatòria per tal d'universalitzar l'accés als ajuts individuals destinant a donar suport a l'escolaritat als nens i nenes empadronades al municipi.
És una prestació destinada a cobrir les següents necessitats derivades de l'escolarització dels infants per al curs escolar:
- sortides educatives i material escolar, i/o
- llibres escolars


Terminis de presentació

07/07/2020 00:00:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

Sol·licitud
- Sol·licitud d'ajuts econòmics de suport a l'escolaritat curs 2021-22
Documentació sociofamiliar
- DNI/NIE o Certificat de naixement de tots els membres de la unitat familiar
- Llibre de família o certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc, referida a tots els membres de la unitat familiar.
En cas de sol·licitar ajut per a llibres
- Certificat de titularitat de compte bancari on ingressar l'ajut atorgat
En cas d'escolarització en centre privat concertat per orientacions del Departament d'Ensenyament
- Resolució del director o directora del servei territorial d'Ensenyament al Vallès Occidental o document justificatiu emès per l'inspector/a de zona, per l'equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat.
En cas d'escolarització en un centre educatiu fora del municipi
- Document acreditatiu de la despesa de les sortides i el material escolar i/o els llibres escolars.
En cas de separació/divorci/acolliment
- En cas d'acolliment: Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i adolescència.
- En cas de separació de fet: El document notarial o els justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.
- En cas de separació legal o divorci: La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador
- En cas de separació legal o divorci i incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments: documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.
Documentació econòmica
- Per persones assalariades: Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
- Per autònoms: l'última declaració de l'IRPF
- En cas d'atur: En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SEPE (antic INEM) amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es i trucant al telèfon 901 119 999.
- Per pensionistes: Certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada
- Pels beneficiari/es de Renda Garantida de Ciutadania: Certificat acreditatiu actualitzat.
- En cas de ser víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l'agressor. Cal aportar la sentència judicial.
- El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment
- Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.
<< Tornar