Registre electrònic
Hora:  
 

ASE - Ajuts econòmics de suport a l'escolaritat

Ajuts econòmics de suport a l'escolaritat.

Convocatòria per tal d'universalitzar l'accés als ajuts individuals destinant a donar suport a l'escolaritat als nens/ es del municipi
És una prestació destinada a cobrir les següents necessitats derivades de l'escolarització dels infants per al curs escolar:

- Sortides educatives
- Material escolar
- Llibres


Terminis de presentació

07/07/2020 00:00:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Sol·licitud
- Sol·licitud d'ajuts econòmics de suport a l'escolaritat curs 2020-21
Documentació sociofamiliar
- DNI/NIE o Certificat de naixement de tots els membres de la unitat familiar
- Llibre de família o certificat de naixement o qualsevol altre document acreditatiu del parentesc, referida a tots els membres de la unitat familiar.
En cas de família nombrosa o monomarental
- Títol de família nombrosa o monomarental, referida a tots els membres de la unitat familiar
En cas de discapacitat de l'alumne/a o germans
- Certificat de Discapacitat emès pel Centre d'Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o per organismes competents
En cas d'escolarització en centre privat concertat per orientacions del Departament d'Ensenyament
- Resolució del director o directora del servei territorial d'Ensenyament al Vallès Occidental o document justificatiu emès per l'inspector/a de zona, per l'equip atenció psicopedagògica o per la direcció del centre educatiu, que certifiqui que el/la menor beneficiari/ària ocupa una plaça reservada al centre privat concertat.
En cas de separació/divorci/acolliment
- En cas d'acolliment: Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i adolescència.
- En cas de separació de fet: El document notarial o els justificants d'interposició de la demanda o altres documents que demostrin aquesta situació.
- En cas de separació legal o divorci: La resolució judicial que determini aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador
- En cas de separació legal o divorci i incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments: documentació acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments.
Documentació econòmica
- Per persones assalariades: Els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud.
- Per autònoms: l'última declaració de l'IRPF
- En cas d'atur: En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SEPE (antic INEM) amb els períodes d'inscripció i de recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia percebuda en els 3 mesos immediatament anteriors a la present sol·licitud. Es pot sol·licitar a través de www.sepe.es i trucant al telèfon 901 119 999.
- Per pensionistes: Certificat acreditatiu de percepció de pensió i quantia actualitzada
- Pels beneficiari/es de Renda Garantida de Ciutadania: Certificat acreditatiu actualitzat.
- En cas de ser víctimes de violència masclista: no es tindran en compte els ingressos de l'agressor. Cal aportar la sentència judicial.
- El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi el/la menor beneficiari/ària, o declaració jurada de viure en un habitatge pagant un lloguer si no es pot justificar documentalment
- Informe de vida laboral actualitzat en la data de la sol·licitud.
- En el cas d'haver-se vist afectats econòmicament com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19: Justificant que acrediti que algun membre de la unitat familiar o a títol individual, en el cas del jovent emancipat, ha perdut la feina, està afectat/da per un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) total o parcial, o pateix una situació anàloga.
<< Tornar