Registre electrònic
Hora:  
 

Ajuts al menjador

Ajuts econòmics de menjador escolar

Sol·licitar un ajut de menjador per als alumnes i les alumnes matriculades en un centre educatiu del Vallès Occidental, sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, durant el curs 2021 - 2022 i que no els pertoqui la gratuïtat del servei.


Terminis de presentació

14/05/2021 00:00:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

Sol·licitud
- Sol·licitud d'ajut de menjador escolar curs 2021 - 2022
Documentació
- DNI/NIE de tots/es els membres computables per al càlcul de la renda familiar,
- Pels membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar de DNI/NIE ni llibre de familia
- Pels membres computables per al càlcul de la renda familiar, en cas de no disposar de DNI/NIE ni certificat de naixement
- Certificat de convivència
- Per les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, certificat de cotitzacions corresponent a l'any anterior a la convocatòria.
- En cas què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius (excepte els de la Seguretat Social), caldrà aportar document acreditatiu
- En cas de situació d'atur: certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia.
- En cas de prestació de la Llei de la dependència: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
- En cas de rebre prestacions a favor de la família: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
- En cas d'haver rebut indemnitzacions per acomiadament: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
- Prestacions per acolliment familiar: Certificat acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat
- En cas de percebre pensions d'aliments per part dels progenitors en virtud de decisió judicial, document acreditatiu de la percepció i de la seva quantitat.
- En el cas de no poder acreditar el nivell de renda familiar, declaració jurada d'ingressos, acreditada per els serveis socials.
Documentació complementària
- En cas d'infants en acolliment, resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
- Prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, degudament acreditades per l'administració competent.
- En el cas de divorci: conveni i sentència de divorci.
- Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l'habitatge.
<< Tornar