Registre electrònic
Hora:  
 

Comunicació de crema

Comunicació de crema


Terminis de presentació

16/10/2020 00:00:00  -  14/03/2021 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud específica per a la comunicació de crema
- Documentació signada electrònicament
- Altra documentació
- En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, poders notarials o actes que la justifiquin
<< Tornar