Registre electrònic
Hora:  
 

Queixa, suggeriment o agraïment

Queixa, suggeriment o agraïment


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud específica de queixa, suggeriment o agraïment
- Documentació signada electrònicament
- Altra documentació
- En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, poders notarials o actes que la justifiquin
<< Tornar