Registre electrònic
Hora:  
 

FUE - Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de baix risc (Annex II llei 16/2015)

FUE - Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de baix risc (Annex II llei 16/2015)


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud específica FUE - Comunicació prèvia d'obertura d'activitat de baix risc (Annex II llei 16/2015)
- Documentació signada electrònicament
- Altra documentació
- En cas de representació, i si encara no consta en poder de l'administració, poders notarials o actes que la justifiquin
<< Tornar