Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Avís legal

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té la seva seu a la plaça de la Vila, núm. 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Tel. 937216800)

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té la seva seu electrònica https://seu.santquirzevalles.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l'Ajuntament.

es informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents:

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part d'aquest lloc web són de titularitat exclusiva de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d'aquesta seu electrònica, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
web@santquirzevalles.cat

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Agència mitjançant in line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquest.
  • L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).