Inicio | Mapa Web | Contacto
a / A    Castellano / Català

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Verificación de documentos info

Aquest servei permet contrastar la integritat i l'autenticitat de còpies en paper de documents administratius electrònics generats per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. El Codi Segur de Verificació (CSV) es troba a cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne l'autenticitat. Aquest servei també us permet ampliar dades dels rebuts.

Trobareu el codi CSV al peu del document

Si desea revisar o validar la firma de un documento con extension XSIG puede descargar el editor desde la Web del Ministerio de Administraciones Públicas en la siguiente ruta: Editor XSIG

Introduzca el texto de la imagen